Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZO - zkouška základní ovladatelnosti dle NZŘ

13. 1. 2008


Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Stáří psa nejméně 10 měsíců.

Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.
 

Náplň zkoušky ZZO a dosažitelné body
 

1. Poslušnost:-

-přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů,

buď za pochodu k noze nebo za klidu před psovoda) ZP 10

- ovladatelnost psa na vodítku ZP 10

- sedni – lehni na vodítku u nohy ZP 10

- odložení za pochodu v leže ZP 10

- aport volný (předmět psovoda) ZP 10

- odložení psa (15 kroků) ZP 10 max. 60b. min. 42b.
 

2. Speciální cviky
 

- přivolání psa za ztížených podmínek ZP

- chování psa ve skupině osob ZP

- chování psa krátkodobě přivázaného

a ponechaného na místě ZP
 

Podmínky k provádění zkoušky ZZO
 

Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.
 

Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad. Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě – obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.
 

Cvik „sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.
 

Odložení za pochodu vleže se provede po 10–15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.

Ke cviku aport volný může psovod použít libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. (1 krok je 75 cm). Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.
 

Při cviku odložení psa se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.
 

Cvik přivolání psa za ztížených podmínek se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty, a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel volno do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán.Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa, který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.
 

Cvik chování psa ve skupině lidí. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby pes byl uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.
 

Cvik chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, max. 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného min. 20 kroků. Pes může být v jakékoli poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu, přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.

Hodnocení speciálních cviků

přivolání psa za ztížených podmínek

  • okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku – prospěl výborně

  • vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod – prospěl

  • pes nepříjde ani na třetí povel ke psovodovi – neprospěl

chování psa ve skupině lidí

  • pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem – prospěl výborně

  • pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit – prospěl

  • pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně – neprospěl

chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě

  • pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolemjdoucí osoby a psa klidně sleduje – prospěl výborně

  • při setkání s rozhodčím projeví pes mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout – prospěl

  • při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá – neprospěl.

  •  

Pro splnění části speciálních cviků je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na prospěl a v jednom může být hodnocen neprospěl.

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA